Produkter

Asbjørn Selsbane AS fisker etter torsk, hyse, sei, makrell, norsk vårgytende sild, Nordsjøsild samt lodde. Vi leverer også biprodukter som lever og rogn.

Levende fangst og lagring:

Om bord på MS Asbjørn Selsbane, har vi mulighet for levendelagring av fisk. Dette gir oss en unik mulighet til å levere mer ferskt råstoff samt bidra til større kontinuitet i leveransene til land. Om bord er fire av seks lasterom er innredet som kombinerte frysetanker samt tanker der fangsten lagres i nedkjølt sjøvann (RSW). Fryseriet vil ha en lastekapasitet på 270 tonn og vi regner med å kunne fryse 30 tonn i døgnet. Alle seks tankene er forberedt til levendelagering av fisk.

Levendefangst fra trål og snurrevad i Norge er anslått til mellom 20.000 - 30.000 tonn i året.

Link til Nofimas hjemmeside for mer informasjon om levende lagring og fangstbasert akvakultur finner du her :


Artene vi fisker

© Norwegian Seafood Council
Torsken er en av våre vanligste og økonomiske viktigste fiskearter. Den lever på kontinentalsokkelen i store deler av Nord-Atlanteren. Vi skiller hovedsakelig mellom to bestander; Kysttorsk og Oseanisk torsk.  Torsken er en bunnfisk og livnærer seg av lodde, sild og brisling. Du finner den langs hele Norskekysten, det sørlige Barentshavet, Nordsjøen og ved Skagerak. Når torsken er gytemoden kaller vi den skrei og gyteområdet strekker seg fra Finnmark til Stad, men de viktigste områdene er Lofoten, Vesterålen og Senja. Den gyter i perioden fra februar til april. Rederiet har 5 kvoter på torsk.
Seien er en fisk i torskefamilien som lever i havoverflaten og ned til 300 meters dyp. Den er en stimfisk som livnærer seg på mindre fisk som sild og brisling. Den jakter kollektivt ved at den omringer fiskestimer og presser dem oppover i havoverflaten. Seien gyter i perioden fra januar til mai, fra Lofoten og sørover til Nordsjøen. Vi har to bestander, en nord og en sør for N62 grader.   Seien vi fanger fanges med seinot på våren fra Arnøy i Troms og nordover. Rederiet har totalt 4 sei kvoter.
Hyse er en fisk i torskefamilien. Den er en bunnfisk som livnærer seg på bunndyr, blekksprut og småfisk. Den er å finne i Nord- Atlanteren, Biscayabukten, Barentshavet og ved Island. Hysa er langs hele kysten av Norge og vandrer i gyteperioden, mars-juni, til Nordsjøen, langs eggakanten fra Møre og Romsdal, Island og ved Færøyene. Rederiet har kvote på ca 1000 tonn hyse.
Makrellen er en pelagisk fisk som opptrer i store stimer langs kysten av Norge, Skagerak og i det sørlige Norskehavet.  Fiskeperioden er fra april til november. Rederiet har for 2013 en kvote på 600 tonn som skal fiskes i Nordsjøen ila høsten.
Norsk vårgytende sild (NVG) er den største bestanden av sild langs norskekysten. Den overvintrer utenfor kysten av Nord-Norge og gyter fra Mørekysten og opp til Lofoten. Sildefisket etter NVG foregår hovedsakelig i perioden fra oktober til mars.  Nordsjøsilden fiskers sør for N62 grader i Nordsjøen og Skagerak store deler av året. For 2013 har rederiet en kvote på 1640 tonn NVG sild. Silden leveres hovedsakelig til konsum.
Lodden gyter langs kysten av Nord-Troms, Finnmark og ved Kolahalvøya. Den norske loddebestanden forvaltes i samråd med Russland. Lodden brukes hovedsakelig til fiskemel og til konsum. Rederiets kvote for 2013 er på ca. 200 tonn og blir hovedsakelig levert til konsum.